Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter speciellt för barn.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Den tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och identitet.

Fyra viktiga huvudprinciper

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Det här innebär barnkonventionen för Äventyria familjedaghem:

  • Vi har alltid barnkonventionen med i våra beslut kring verksamheten
  • Vi har grundläggande kunskaper om barnkonventionen
  • Barnen har möjlighet att utöva sina rättigheter och uttrycka sina åsikter

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten